شما اینجا هستید

مسابقه فرهنگ قرآنی

 

 

لیست برندگان مسابقه مفاهیم قرآنی اردیبهشت ماه 1398

ردیف نام خانوادگی نام شماره تلفن ردیف نام خانوادگی نام شماره تلفن
1 نازیلا اسلام نژاد 40***092144 8 وجيه اله حيىري 16***091254
2 اکرم  منصوری 19***091020 9 الهام ماندی زاده 61***091326
3 مصطفی رحیمی 96***091014 10 محرم بانو بحری 35***091129
4 عبدالعلی امیری 63***093735 11 محمد مهدی سیدآبادی 17***093792
5 فاطمه  کلیدری 66***093012 12 علی فارسی 08***093698
6 سیده فاطمه یزدان پرست 79***091734 13 محمد رضا محمدی 93***090389
7 سید علی اکبر سیدی خزاقی 78***093738 14 ندا ولیخانی 31***091838

 

حهت مشاهده نتیجه زیارت، لطفا مشخصات خود را در قسمت بالا در ج نمایید.