شما اینجا هستید

مسابقه فرهنگ قرآنی

لیست برندگان مسابقه مفاهیم قرآنی خرداد ماه 1401

ردیف نام خانوادگی نام شماره تلفن ردیف نام خانوادگی نام شماره تلفن
1  محمد فرهادی 41***091112 8 فروغ حفیظ 79***093567
2  علیا دانشمندی 06***091530   9 حمید هنگامیان 50***099246
3  محمدحسین بنکدار 76***091231 10 ستاره قوامی 03***045333
4  علی اکبرموید محسنی 83***091295 11 سیده لیلا قدس 84***093533
5  سپیده نوروزی 33***093574 12 موسی ناصری 97***091383
6  محبوبه شیخ بهایی 46***091338 13 حجت فولادکو 60***091187
7  اعظم رحیمی چگنی 69***093966 14 احسان وحیدی راد 83***093508