شما اینجا هستید

مسابقه فرهنگ قرآنی

لیست برندگان مسابقه مفاهیم قرآنی تیر ماه 1400

ردیف نام خانوادگی نام شماره تلفن ردیف نام خانوادگی نام شماره تلفن
1 شيرين كاردل 50***091127 8  فاطمه محمدی 01***099226
2   زبیده رباطی بلوچ 12***093693 9  هدی مرادی پور 03***093773
3   زهرا ریاحی 58***091389 10   امیرعلی مقیمی 32***093691
4  نگین حسینی 94***099110 11 علی رضا تقی زاده 96***093020
5  محبوبه صحراگرد 33***090202 12 زهرا پالیزبان 59***090557
6 فاطمه رجایی 42***093900 13   زهرا   محمودی 59***099281
7  سجاد منصوری 76***091835 14   محمد گرگان بیک 43***091226