شما اینجا هستید

لیست برندگان مسابقه ماه مبارک رمضان 1400

لیست برندگان مسابقه ماه مبارک رمضان 1400

ردیف نام خانوادگی نام شماره تلفن ردیف نام خانوادگی نام شماره تلفن
1 اسماعیل همت زاده 68***091443 رحیم نیرومند 46***091435
2    رضا انصاف 42***093707    9    محمدرضا قلعه شاهی 63***091332
3 شکوه شکری کریملو 75***0917790 10  محمد رضا فرخی 43***091291
4   منورصیادی 18***093718 11 مهدی فتحعلی 67***091280
5 احمدرضا رضائی معتقد 56***091820 12 مجتبی قلندری 53***093915
6 سیما ترقی خواه 66***091373 13 مینامرادی 18***091002
7 مصطفی شهبازی 54***099276 14 محمد مهدی اوحدی میر 04***093898